NiceToMeetArtRomania – Galip Özgören, Galeria Elite Prof Art, Bucuresti

Galip Özgören s-a născut la Gaziantep unul dintre cele mai dezvoltate orașe ale Turciei, atestat documentar încă din vremea hitiților, localitate inițial cunoscută sub numele de Antep, cuvântul Gazi, însemnând veteran în limba turcă, fiind adăugat la numele localității după Războiul turc de independență.
Absolvent al Academiei de Arte din Istanbul, Universitatea Mimar Sinan, secția de grafică, Galip Özgören a lucrat timp de 17 ani ca graphic designer într-o companie internațională de publicitate, iar după completarea studiilor MBA la Universitatea din Istanbul, Business Administration, și-a înființat propria compania pe care a numit-o “nicetomeetyou”. De aici și numele expoziției Nicetomettartromania.
De asemenea, pe parcursul ultimilor 10 ani participă anual la o serie de expoziții, printre care aș dori să menționez doar câteva precum cele organizate de Galeria Sanko Art Gallery din Gaziantep, orașul său natal, expoziții care s-au bucurat de fiecare dată de un mare succes, numeroase lucrări fiindu-i achiziționate de către galerie și de colecționari, expoziții organizate la Istanbul la Abra Art Gallery și İğne Deliği Workshop, iar anul acesta m-am bucurat să aflu că lucrări ale sale au fost selecționate să participe, în octombrie, la cea de-a XI-a ediție a Bienalei de la Florența.

galip ozgoren - roxana barbulescuRevenind la expoziția la care suntem prezenți în seara aceasta, mărturisesc că primul impact pe care l-a produs asupra mea a fost acela de a mă simți integrată în mod activ într-un parcurs vizual al unor călătorii în diverse colțuri ale lumii, dar nu ca un participant pasiv, ci activ, simțindu-mă prezentă alături de artist chiar în momentul în care a surprins secvențele pe care le-a imortalizat pe pânză.

galip ozgoren 4Din acest motiv pot afirma că o primă calitate a artistului Galip Özgören este acea ușurință de a surprinde și reda momentul, printr-o vervă a desenului, a tușei și a culorii. Se poate ca la dobândirea acestei capacități a contribuit și munca în publicitate, domeniu care se bazează în mod special pe o sintetizare a conceptului care se dorește a fi transmis fie ca mesaj verbal, prin intermediul cuvintelor, fie ca mesaj vizual, prin imagine. Impactul acesteia din urmă eu consider că este mai mare pe considerentul că imaginea este modalitatea cea mai directă de transmitere a unui mesaj, iar ușurința de a-l înțelege, de a-l percepe în mod corect, stă în felul în care este exprimat acest mesaj.

galip ozgoren 6Galip, în compozițiile sale, reușește să redea un mesaj vizual simplu, clar, cu un impact direct, acela al impresiilor sale din călătorii. Tablourile sale nu au sensuri ascunse, iar printr-un desen liber, spontan și printr-o cromatică vie, vibrantă, atent dozată, ce demonstrează, cu certitudine, o aprofundare a tehnicii picturii, artistul reușește să redea atmosfera, agitația specifică zonelor turistice.
Verticalitatea liniilor arhitecturale, îndulcite de curbele arcelor ferestrelor venețiene sau ale acoperișurilor specifice bisericilor ruse își găsește echilibrul în dinamica și cromatica tușelor ce construiesc cerul, apa sau suprafețele în care se zărește pământul.

galip ozgoren 14Artistul este preocupat să redea cu aceeași intensitate obiective turistice, cu specificitatea arhitectonică precis definită, precum Castelul Peleș, Pasajul Vilacrosse din București, un Bazar din Istanbul, un muzeu din Moscova sau frumusețea realităților și obiceiurilor rustice românești, dar și nelipsitele prezențe umane, aflate într-o permanentă agitație și efervescență specifică turistului, indiferent de meleagurile pe care se află, cărora Galip Özgören le surprinde, cu dezinvoltura graficianului, gesturile firești și expresiile mereu vesele.
Situarea personajelor mereu în prim plan ne sugerează importanța pe care artistul le-o acordă, iar multitudinea de atitudini ale acesora, pe care le redă prin câteva trăsături sigure de penel, demonstrează aplecarea artistului către studiul comportamentului uman.

galip ozgoren 7Ca o concluzie vreau doar să mai subliniez faptul că Galip Özgören și-a clădit un stil propriu, inconfundabil care face ca lucrările sale, nu numai cele din această expoziție, ci și altele mai vechi, să se remarce prin câteva trăsături esențiale: desenul care structurează arhitectura compozițiilor și construiește formele, desen care prin spontaneitatea și esențializarea redării pe mine m-a trimis cu gândul la grafic novels-uri.
A doua trăsătură este cea care ține de gama cromatică, ce susține compozițiile, formată din culori vii, încărcate de o lumină egal distribuită, dispunerea lor prin tușe pline de energie sporind dinamismul compozițiilor.

Roxana Bărbulescu – critic de artă

galip ozgoren 5

Galip Özgören was born in Gaziantep, one of the most developed cities of Turkey, but also of a long history, being certified since the time of the Hittites, originally known as Antep, Gazi, meaning a Turkish veteran, being added to the name after the Turkish Independence War.
Graduate of the Istanbul Art Academy, Mimar Sinan University Graphic Section, Galip Özgören worked for 17 years as a graphic designer in an international advertising company and, after completing MBA studies at the Istanbul Business Administration, he set up his own company he called “nicetomeetyou”.

galip ozgoren 16Also, over the past 10 years, he participated in many exhibitions annually, of which I would like to mention only a few, such as those organized by the Sanko Art Gallery in Gaziantep, his hometown, exhibitions that have always enjoyed great success , many works being acquired by the gallery and collectors, exhibitions organized in Istanbul at Abra Art Gallery and İğne Deliği Workshop, and this year I was delighted to learn that his works were selected to participate in october, at the11th edition of the Biennale in Florence.
Returning to the exhibition we are presenting tonight, I testify to the fact that the first impact it has had on me has been to actively integrate myself into a visual journey of travel to different corners of the world, not as a passive but active participant, feeling myself present with the artist just as he surprised the sequences he has immortalized on the canvas.

galip ozgoren 12For this reason, I can say that the first quality of the artist Galip Özgören is the ability to surprise and play the moment, through a vow of drawing, color and touch. Maybe to the acquisition of this capacity also contributed his work in advertising, a field which is based, in particular, on the synthesis of the concept that is intended to be transmitted either as a verbal message, through words, or as a visual message, through images. That being said, I think the visual impact relies on the premise that the most direct way of transmitting a message is through the use of images, and the ease of understanding it, of perceiving it correctly, lies in the way that that message is expressed.
Galip, in his compositions, succeeds in producing a simple, clear visual message with a direct impact, that of travel impressions. His paintings have no hidden meanings, and through a free, spontaneous drawing and a live, vibrant, meticulous chromatic painting, which demonstrates, with certainty, a deepening of the painting, the artist manages to recreate the atmosphere and the tourist-specific hustle and bustle.
The verticality of the architectural lines, sweetened by the curves of the arches of the Venetian windows or of the rooftops specific to the Russian churches, he finds his balance in the chromatic dynamics of the clues that build the sky, the water or the surfaces in which the earth is spotted.

galip ozgoren 2 bThe artist is interested in playing with the same intensity of touristic objectives, with precisely defined architectural specificity, such as Peleş Castle, Vilacrosse Passage in Bucharest, Istanbul Bazaar, Moscow Museum or the beauty of the Romanian rustic realities, but also the indescribable human presence in a state of constant agitation and effervescence, specific to the tourist, no matter where they are. Galip Özgören surprises, with subtility, their natural gestures and always cheerful expressions. The location of the characters, always at the forefront, suggests the importance the artist attaches to them, and the multitude of attitudes, which he gives through some safe features of the pen, demonstrates his leaning towards the study of human behavior.
As a conclusion I just want to emphasize that Galip Özgören has built his own unmistakable style which makes his works, not only those in this exhibition, but also the oldest ones, to be distinguished by a few essential features: the drawing that structures the architecture of the compositions and builds its shapes, a drawing which, through its spontaneity and essentialization, made me think of graphic novels. The second feature is the chromatic gamma, which supports the compositions, made up of vivid colors, loaded with equally distributed light, their arrangement with energy-clues enhancing the dynamism of the compositions.

Roxana Barbulescu – art critic